Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:
1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
2. Dienst(en): de dienst(en) die Rillow Makelaardij in opdracht van de Opdrachtgever verricht, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de bemiddeling bij de verkoop van onroerend goed en aanverwante werkzaamheden.
3. Rillow Makelaardij: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
4. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
5. Materia(a)l(en): digitale informatie en gegevens, waaronder doch niet beperkt tot teksten, documenten, maten, berekeningen en (bron)bestanden.
6. Object: de onroerende zaak die Opdrachtgever wenst te verkopen en ten aanzien waarvan de Overeenkomst wordt gesloten.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rillow Makelaardij een Overeenkomst heeft gesloten en wederpartij bij de Overeenkomst met Rillow Makelaardij in de zin van artikel 6:231 sub c BV. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.
8. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Rillow Makelaardij en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Rillow Makelaardij en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
10. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
11. Werk(en): de door Rillow Makelaardij ontwikkelde of ontworpen teksten, bestanden, foto’s, afbeeldingen, brochures, websites, advertenties, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve of in opdracht van Opdrachtgever.
12. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, werkzaamheden, Diensten en leveringen van Rillow Makelaardij, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Rillow Makelaardij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Rillow Makelaardij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Rillow Makelaardij de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Rillow Makelaardij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Rillow Makelaardij in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Rillow Makelaardij vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
6. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Rillow Makelaardij gesloten Overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Rillow Makelaardij gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
8. Rillow Makelaardij behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Rillow Makelaardij zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening (bemiddelingsovereenkomst) door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offerte of opdrachtovereenkomst van Rillow Makelaardij te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Rillow Makelaardij.
2. Indien de Overeenkomst via de website van Rillow Makelaardij wordt aangegaan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtgever alle stappen van het online aanmeld- en registratieproces heeft doorlopen en de betaling via een van de online aangeboden betaalwijzen heeft voldaan.
3. Indien Opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat Rillow Makelaardij werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Rillow Makelaardij verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
4. Offertes van Rillow Makelaardij worden vrijblijvend gedaan en kunnen door Rillow Makelaardij worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.
5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offertes van Rillow Makelaardij, binden Rillow Makelaardij niet.
6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Rillow Makelaardij het recht haar prijzen hierop aan te passen.
7. De Overeenkomst vangt aan op het moment dat Rillow Makelaardij de mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever ontvangt (“de Ingangsdatum”) of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
8. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte of (online) aanbieding gegeven omschrijving van de opdracht.
9. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Rillow Makelaardij slechts, indien deze door Rillow Makelaardij schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Rillow Makelaardij zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de offerte.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Rillow Makelaardij dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Genoemde uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een advertentie niet tijdig online op een platform van een derde verschijnt, dient Opdrachtgever aan Rillow Makelaardij een redelijke termijn van ten minste 14 dagen te bieden om de Overeenkomst alsnog uit te voeren zoals overeengekomen.
4. Rillow Makelaardij heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie gegevens, waarvan Rillow Makelaardij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Rillow Makelaardij worden verstrekt.
6. Naast de gegevens als bedoeld in lid 5 van dit artikel is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen Rillow Makelaardij en Opdrachtgever te verstrekken aan Rillow Makelaardij. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens Rillow Makelaardij hier onverwijld van op de hoogte brengen.
7. Indien de informatie en gegevens als bedoeld in lid 6 niet tijdig aan Rillow Makelaardij worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Rillow Makelaardij het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel 5. Diensten
1. Rillow Makelaardij zal zorg dragen voor:
a. advertenties op de overeengekomen platformen inclusief het aantal overeengekomen foto’s;
b. promotie van het Object op de overeengekomen social media kanalen;
c. het voeren van de onderhandelingen met potentiële kopers.
2. Naast de in lid 1 genoemde werkzaamheden, zal Rillow Makelaardij de Opdrachtgever tevens ondersteunen bij:
a. het opstellen van de koopovereenkomst ten aanzien van het Object;
b. het vaststellen van de vraagprijs;
3. De Opdrachtgever kan de advertenties kosteloos laten aanpassen. Voorts krijgt de Opdrachtgever inzicht in de statistieken van de advertentie voor de platformen waarvoor dit is overeengekomen.
4. Het is Rillow Makelaardij toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in advertenties en Werken. Indien Opdrachtgever wenst dat Rillow Makelaardij deze naamsvermelding verwijdert of achterwege laat, dan kan dit tegen betaling van een eenmalige vergoeding van € 500,-.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor:
a. het aanleveren van de advertentietekst(en);
b. het (laten) maken en aanleveren van de foto’s van het Object;
c. het rondleiden van potentiële kopers;
d. het organiseren van een Open Huis dag;
e. het verkoop klaar maken van het Object;
f. het opstellen van de koopovereenkomst;
g. het maken van de afspraak bij de notaris;
h. het inpakken en verhuizen van de eigendommen van de Opdrachtgever.
2. Indien een NEN meting van het object wordt ingepland en de Opdrachtgever annuleert deze NEN meting korter dan 24 uur voor de datum waarop de afspraak plaatsvindt, dan zal er door Rillow Makelaardij.nl € 125,00 vergoeding in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 7. Aanleveren van informatie en gegevens
1. Indien de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Rillow Makelaardij Materialen aan Rillow Makelaardij aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat hij beschikt over alle rechten die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Rillow Makelaardij. Opdrachtgever vrijwaart Rillow Makelaardij van claims van derden ten aanzien van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden ter zake.
2. Rillow Makelaardij is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang (van de inhoud) van de aan Rillow Makelaardij door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3. Rillow Makelaardij zal de bronbestanden van de Werken bewaren zolang Rillow Makelaardij Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Rillow Makelaardij Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Rillow Makelaardij is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Rillow Makelaardij gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het opnieuw opstellen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
4. Indien via de bemiddelingswerkzaamheden van Rillow Makelaardij tussen de Opdrachtgever en een Koper een koopovereenkomst tot stand komt, is de Opdrachtgever verplicht om de transactiegegevens, waaronder de uiteindelijke koopsom, binnen 7 dagen na de totstandkoming van de koopovereenkomst met Rillow Makelaardij te delen. Op die manier kan Rillow Makelaardij het Object afmelden op de diverse verkoopplatformen.

Artikel 8. Ondersteuning
1. Rillow Makelaardij verleent slechts ondersteuning met betrekking tot de door haar geleverde en te leveren Diensten voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat Rillow Makelaardij ondersteuning zal verlenen, dan zal Rillow Makelaardij zich inspannen om kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Rillow Makelaardij biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Rillow Makelaardij zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkuren.

Artikel 9. Prijzen
1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten staan vermeld op de website van Rillow Makelaardij, in de Overeenkomst of in de door Rillow Makelaardij aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.
2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen maandelijks of jaarlijks, voorafgaand aan de periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Rillow Makelaardij is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2015 = 100).

Artikel 10. Facturatie en betaling
1. Betaling dient vooraf te geschieden op een van de op de website van Rillow Makelaardij aangeboden betaalwijzen.
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient de betaling t te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rillow Makelaardij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Rillow Makelaardij is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
3. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Rillow Makelaardij gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot Diensten, het tijdelijk opschorten van Diensten of het opschorten van het verstrekken van ondersteuning aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Rillow Makelaardij maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Rillow Makelaardij gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. In bovenstaande gevallen heeft Rillow Makelaardij voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
6. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11. Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, zal deze worden aangegaan voor de termijn zoals genoemd in de Overeenkomst. Daarna wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn opzegt.
2. Opzegging geschiedt schriftelijk. Opdrachtgever zal bij Overeenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van 12 maanden een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn staat vermeld.
3. Rillow Makelaardij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien:
a. Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
b. indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren;
c. indien Rillow Makelaardij informatie of gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst en Rillow Makelaardij ontvangt deze informatie of gegevens niet uiterlijk binnen 3 maanden.
4. Indien opdrachtgever niet zorgvuldig contactverzoeken van geïnteresseerden opvolgt, heeft Rillow Makelaardij het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder terugvordering van de betaalde gelden.

Artikel 12. Bedenktijd
Vanaf het moment dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de consument het recht de Overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de consument is hiertoe niet verplicht. Indien de consument aan Rillow Makelaardij heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de consument herroept de Overeenkomst binnen de bedenktijd, zal Rillow Makelaardij de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten naar rato in rekening brengen. De consument heeft geen recht op het recht op herroeping indien:
- de Consument heeft ingestemd om de levering van de Dienst te starten binnen de bedenktijd;
- de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping;
- de Dienst daadwerkelijk volledig geleverd is.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Voor door Rillow Makelaardij opgestelde advertenties en Werken geldt dat de intellectuele eigendomsrechten bij Rillow Makelaardij liggen, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen dat de rechten overgedragen worden.
2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Rillow Makelaardij gebruikte werken die onder licentie door Rillow Makelaardij worden gebruikt, liggen bij de rechthebbende van die werken of een andere rechthebbende. Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Rillow Makelaardij voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Rillow Makelaardij van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Rillow Makelaardij, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, alsmede schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst.
2. Aansprakelijkheid van Rillow Makelaardij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermogensschade, verminking dan wel verlies van zaken, informatie of gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Rillow Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rillow Makelaardij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
4. Rillow Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste gegevens of informatie in door haar opgestelde advertenties en Werken. Voorts is Rillow Makelaardij niet aansprakelijk voor schade indien door een technische storing een bezichtigingsaanvraag niet (tijdig) aan de Opdrachtgever wordt doorgezet.
5. De aansprakelijkheid van Rillow Makelaardij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Rillow Makelaardij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Rillow Makelaardij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 15. Overmacht
1. Rillow Makelaardij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Rillow Makelaardij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Rillow Makelaardij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rillow Makelaardij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Rillow Makelaardij komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; pandemie of epidemie, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Rillow Makelaardij door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Rillow Makelaardij kan worden gevergd.
2. Rillow Makelaardij kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Rillow Makelaardij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rillow Makelaardij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Verjaringstermijn
De termijn waarbinnen Opdrachtgever Rillow Makelaardij tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Rillow Makelaardij, ongeacht of Opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd en ongeacht of aan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
Huis verkopen